កម្មករ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​លក់​រាយ MTG ដ៏​ធំ Card Kingdom ចោទ​ថា​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ដែល​គ្មាន​បុគ្គលិក និង​មាន​ការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​ការ​ប៉ះទង្គិច​ឥត​ឈប់ឈរ

អាន​បន្ថែម